Vedtægter

Navn og formål
§1

Klubbens navn er: Hillerød Sportsrideklub, og dens officielle forkortelse er: HIS
Klubbens hjemsted er: Hillerød kommune.

§2

Klubbens formål er:

 • At fremme interessen for ridesporten generelt.
 • At oplære navnlig ungdommen i alt vedrørende hestens brug og pleje.
 • At give klubbens medlemmer mulighed for, gennem socialt samvær med hinanden, at lære kammeratskab, hjælpsomhed og sammenhold.
 • At afholde ridestævner af forskellig art, for igennem konkurrencerne at inspirere og opmuntre den enkelte rytter til bedre ridning.

§3

Klubben er medlem af Dansk Ride Forbund under Danmarks Idræts-Forbund, hvorfor klubben og hvert enkelt medlem er forpligtiget til at rette sig efter de 2 nævnte forbunds reglementer og bestemmelser, herunder de af de pågældende forbund fastsatte voldgiftsbestemmelser.

Medlemmer
§4

klubben kan optages junior- og seniormedlemmer, samt passive medlemmer.

 • Som juniormedlemmer kan optages unge til og med det år, hvori de fylder 18 år.
 • Som seniormedlemmer kan optages alle over 18 år.
 • Som passive medlemmer kan alle optages.
Optagelse som medlem, sker ved skriftlig anmodning herom på klubbens optagelsesblanket, og medlemskabet gælder fra den dato, hvor blanketten modtages. Optagelse af juniormedlemmer under 16 år, kræver skriftligt samtykke fra foræl
Udmeldelse skal ske skriftligt inden den 1. december for at få virkning fra det efterfølgende klubår. Udmeldelse skal bekræftes skriftligt af HIS

Hæftelsesforhold
§5

Klubbens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke for klubbens gæld eller andre forpligtelser.

Karantæne & udelukkelse
§6

§6A
Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max 2 måneder, til et medlem der gør sig skyldig i usportslig optræden, eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. For at denne beslutning skal være gyldig, kræves at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen. Medlemmet skal have adgang til at udtale sig over for bestyrelsen inden afstemningen finder sted. Denne afgørelse kan indbringes for distriktets forretningsudvalg inden 8 dage. Et evt. forretningsudvalgsmedlem fra klubben vil være inhabil når udvalget træffer sin afgørelse. Forretningsudvalgets afgørelse er inappellabel.

§6B
I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen (eventuelt en ekstraordinær generalforsamling indkaldt i samme anledning), at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder. På generalforsamlingen afgøres sagen ved skriftlig afstemning, og for vedtagelse kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer (blanke stemmer tæller som afgivne). Medlemmet har krav på at være til stede og forsvare sig.Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Ride Forbunds appeludvalg inden 4 uger.

§6C
I det i paragraf 6B omhandlende tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig afstemning og med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer afgøre at sagen via hovedbestyrelsen indbringes til Dansk Ride Forbunds appeludvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse fra andre rideklubber eller evt. indstilles til Danmarks Idræts-Forbund at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund (eksklusion).

Kontigent
§7

Medlemskontingent fastsættes af bestyrelsen for et år ad gangen og forelægges generalforsamlingen til endelig godkendelse. Bestyrelsen er bemyndiget til at ændre på alle øvrige kontingentsatser, men med ansvar overfor generalforsamlingen. Kontingentet opkræves forud én gang årligt og er forfaldent til betaling d. 1. marts. Er kontingentet ikke betalt senest 2 måneder efter forfaldsdagen, ophører vedkommendes medlemsrettigheder, herunder retten til at deltage i klubbens arrangementer, og vedkommende kan kun blive fuldgyldigt medlem igen ved betaling af restancen og evt. kontingentpåløb.

Ved fremsendelse af påkrav om kontingentrestance påløber der et rykkergebyr, som er fastsat af generalforsamlingen. Forfaldent kontingent skal betales uanset ophør af medlemskab.

Bestyrelsen kan slette et medlem, der ikke har betalt kontingent rettidigt og som heller ikke har betalt senest 14 dage efter at have modtaget påkrav herom.

Bestyrelsen
§8

Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse, hvis størrelse afhænger af de til enhver tid på generalforsamlingen valgte udvalg. Bestyrelsen skal dog mindst være på 6 medlemmer, som alle skal være fyldt 18 år. Generalforsamlingen vælger 4 til at være medlemmer af en bestyrelse, samt 2 suppleanter. De 4 konstituerer sig selv som formand, næstformand, kasserer og sekretær. Derudover vælger generalforsamlingen medlemmer for de udvalg, som bestyrelsen skønner, der er behov for. Disse konstituerer sig selv og der er ikke krav om at nogle personer i udvalgene skal være medlem af bestyrelsen
Følgende grupper af personer må ikke sidde i bestyrelsen:

 1. Etablissementsejere og/eller bestyrelsesmedlemmer for rideetablissementet/-den selvejende institution
 2. Ejere og forpagtere og/eller bestyrelsesmedlemmer for den ejerinstitution, hvor klubben holder til.
 3. Undervisere generelt, heraf dog undtaget amatørtrænere, samt
 4. Ansatte på rideetablissementet.
 5. Enhver afgvigelse fra punkt 1-4, kan alene ske ved generalforsamlingens godkendelse.
Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, idet halvdelen afgår i lige år og halvdelen i ulige. Genvalg kan finde sted. Såfremt at flere bestyrelsesmedlemmer går af i utide, end der er suppleanter til, må bestyrelsen fortsætte med tom/tomme pladser til næste generalforsamling.

§9

Følgende udvalg skal til enhver tid være etableret i klubben:

 1. Dressurstævne udvalg
 2. Springstævne udvalg
 3. Rideskole udvalg
Hvert udvalg skal bestå af mindst 3 medlemmer, inklusiv formand. Udvalgene konstituerer sig selv. Hvert udvalg kan efter behov for kortere eller længere tid tilknytte sekundære udvalg, som da repræsenteres i det primære udvalg, men ikke i bestyrelsen

§10

Bestyrelsesmøder afholdes 3-4 gange årligt, men i øvrigt efter behov eller på forlangende af et enkelt bestyrelsesmedlem.
Bestyrelsen indkaldes skriftligt med følgende dagsorden:

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
 2. Meddelelser fra formanden, herunder nyt fra DRF.
 3. Meddelelser fra klubbens repræsentant i distriktsbestyrelsen.
 4. Klubbens økonomi (ved kassereren)
 5. Rapport fra udvalgene, rideskolen og pensionærdelen, herunder planer for fremtidige arrangementer.
 6. Eventuelt.
Alle bestyrelsesbeslutninger træffes ved simpelt flertal, se dog §6. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende og i dennes forfald næstformandens. For at gyldig bestyrelsesbeslutning kan tages, skal mindst 2/3 af bestyrelsen være til stede og deltage i afstemningen. Næstformanden træder under formandens forfald i dennes sted. Sekretæren fører protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne og udsender referat til samtlige bestyrelsesmedlemmer umiddelbart efter møderne.

§11

Bestyrelsen disponerer over klubbens midler og træffer alle bestemmelser vedrørende dens virksomhed. Prokura kan meddeles to bestyrelsesmedlemmer i forening, f.eks. formand/næstformand + kasserer, som bemyndigede til at underskrive de dokumenter om køb, salg og anden afhændelse samt pantsætning, som er en følge af generalforsamlingsbeslutninger truffet herom i medfør af paragraf 12.

Generalforsamlingen
§12

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen. Den ordinære generalforsamling afholdes i sidste halvdel af februar måned. Tiden og stedet for generalforsamlingen skal, tillige med dagsorden og de af bestyrelsen fremsatte forslag, skriftligt meddeles klubbens medlemmer med mindst 3 ugers varsel. Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 15. januar. Aktive samt passive medlemmer over 18 år har stemmeret og er valgbare til bestyrelsen, dersom de har betalt kontingent og været medlem af klubben i mindst 3 måneder.
Dagsorden for generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsen aflægger beretning
 3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
 4. Fastsættelse af medlemskontingent og godkendelse af øvrige kontingenter og gebyrer.
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer, samt suppleanter hertil.
 7. Nedsættelse af udvalg.
 8. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant
 9. Eventuelt
Generalforsamlingen træffer beslutning om køb, salg og anden afhændelse samt pantsætning af klubbens faste ejendom, overgang til selvejende institution m.m. På generalforsamlingen vælges personer ved almindeligt flertal. Øvrige beslutninger træffes ved almindeligt flertal, se dog paragrafferne 15 og 16. Afstemning foregår ved håndsoprækning, med mindre bestyrelsen eller mindst 2 medlemmer kræver skriftlig afstemning (se dog paragraf 6). Står stemmerne lige er forslaget forkastet. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Revisorer vælges for 2 år ad gangen, idet 1 afgår hvert år.

§13

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne anser det for nødvendigt, eller når mindst 20 % af medlemmerne indgiver skriftlig begæring herom med angivelse af dagsorden. I sidstnævnte tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling finde sted senest 3 uger efter begæringens modtagelse. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst 8 dages varsel. Ved beregning af 20 % af medlemmerne regnes ud fra senest opgivne medlemstal til DRF

§14

Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.
Regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse efter revision af de på den sidste ordinære generalforsamling valgte revisorer.
Det reviderede regnskab skal foreligge senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse og kan rekvireres af klubbens medlemmer tillige med forslag til budget for det kommende år.

§15

Forandring af disse love kan kun ske på en generalforsamling, og til vedtagelse af ændringen kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer.
Enhver ændring af lovene skal via distriktet indberettes til Dansk Ride Forbund til godkendelse.

§16

Klubbens opløsning kan kun finde sted, når beslutning herom vedtages på 2 efter hinanden, med mindst 14 dags mellemrum, afholdte generalforsamlinger. Ved den første af disse generalforsamlinger, som skal være en ordinær generalforsamling, skal beslutning om opløsning vedtages med mindst ¾ af de afgivne stemmer. Ved den anden generalforsamling kan opløsning vedtages med simpelt flertal. Opløses klubben, afgøre generalforsamlingen hvorledes evt. formue og materiel skal anvendes, idet sådanne aktiver dog skal tilfalde ridesportslige aktiviteter.

Godkendt på generalforsamling d. 28/02-2013